Nový územní plán část 4 – vzor námitek pro Mokrou Horu

Datum podání námitek bylo posunuto do 30.6.2020. V minulých článcích jsme si popsali jednotlivé změny a také stanovisko MČ Řečkovice a Mokrá Hora. Považujeme stanoviska občanů Mokré Hory za důležité, protože především jich se dotknou nepříznivé jevy související s navýšením provozu z Jehnic a Ořešína.

Na oficiální www stránce k územnímu plánu upmb.brno.cz je možné stáhnout FORMULAR pripominka namitka, tu následně vyplnit a odeslat poštou nebo osobně na adresu:

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 Brno

Je také možné použít náš vzor, který vychází z výše zmíněného formuláře.

Vzory námitek ke stažení

Vytvořili jsme tři univerzální námitky, které nesouhlasí s výstavbou v Jehnicích a Ořešíně. Každá námitka se týká jiné problematiky (hluk, znečištění a hustota provozu), poněvadž to jsou ty hlavní negativní faktory, které výstavba v Jehnicích a Ořešíně implikuje pro Mokrou Horu.

Po stažení námitek je třeba do každé vyplnit červeným písmem označené oblasti, jedná se o: Jméno a Příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo vlastněné parcely, datum a podpis.

Text námitky včetně zdůvodnění je možný použít jak vzorový, tak upravený a nebo vytvořit úplně nový.

Doporučujeme podat na odbor územního plánování a rozvoje všechny tři námitky. Čím více námitek občané podají, tím větší bude tlak na úředníky.

Námi vytvořené námitky výše obsahuji pouze ty nejzávažnější problémy, je možné podat další námitky a připomínky. Níže uvádíme příklady dalších možných námitek:

1) Zábor ZPF 
Ve zmíněných lokalitách dochází k záboru zemědělského půdního fondu. Podatel zdůrazňuje a připomíná, že nebyly zpracovány jiné varianty, kde by byl zábor takto kvalitní orné půdu daleko menší a stejně tak nebyly řešeny ani navrhnuty jiné varianty, které by například počítali s menším záborem půdy.
Zábor takto kvalitní půdy pouze pro plochy pro bydlení není ve veřejném zájmu a není nikterak ospravedlnitelný.
2) Nedostatečnost MHD
Podatel má za to, že navrhované změny budou mít vliv na kvalitu a dostupnost MHD. Již v současné době je MHD ve špičkách nedostatečně kapacitní. Vzhledem k prudkému rozvoji z důvodů navrhovaných změn v Jehnicích a Ořešíně se počet osob využívajících MHD v MČ Brno-Jehnice může výrazně zvýšit. Tento prudký rozvoj bude mít zásadní a negativní dopad na dostupnost a kvalitu MHD. Podatel požaduje, aby byla zpracována studie předpokládaného nárůstu počtu obyvatel v příští dekádě a na základě toho, aby byla vytvořena koncepce MHD.
3) Nedostatek parkovacích míst
Podatel namítá již v současné době nedostatek parkovacích míst. Předpokládané zvýšení provozu kvůli změnám ÚP Je-1, Je-2, Je-3, Je-4 a Or-1, Or-2 povede k omezení parkování nebo možnosti zastavení na ulici Tumaňanova/Jandáskova a povede ke snížení komfortu bydlení.
4) Zásahy do biotopů chráněných živočichů a rostlin
Dle podatele dojde k významným zásahům do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, kteří žijí v navrhovaných lokalitách. Nebyla provedena žádná studie, která by hodnotila biodiverzitu dotčeného území, kde nemůže být výskyt zvláště chráněných lučních živočichu nebo vzácných lučních a teplomilných rostlin vyloučen. Takových ploch je na území města Brna nedostatek a postupně ubývají.
Zdroje
Naše další články k tématu výstavby

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply