Developer vs Jehnice

Další byty v poslední rozestavěné budově A1 rezidence Bavaria jsou nyní na prodej. Developerem slíbený DPS (dům s pečovatelskou službou) nakonec vůbec nevznikl. Vznik DPS byl přitom důvod, proč dva roky zpátky ZMČ Jehnice schválilo zvětšení budovy o jedno patro navíc a umožnilo tak zvýšení počtu bytů z 10 na 37. Místo DPS tak budou mít Jehnice jen další byty. Tato změna způsobí další problém s parkováním, protože se navýší množství bytů a tudíž i aut, ale nenavýší se nijak počet parkovacích míst v areálu. MČ Jehnice totiž přistoupila na všechny požadavky developera. Nepožadovala od něj na oplátku další parkovací místa nebo např. jinde zcela běžné herní prvky pro děti přímo v areálu, které nyní umísťují do polí.

Parafrázoval bych to tak, že to zastupitelé hlasující pro zmíněné navýšení množství bytů (Rychnovský, Rinchenbach, Svoboda a Otavová) asi mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždy…

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Územní plán snad již naposledy

V minulém čísle JL jsme byli vyzváni panem starostou, abychom požádali o přeřazení územní rezervy B-11 znovu na zastavitelnou plochu.

Jelikož jsme byli 550 občany zplnomocněni jako zástupci veřejnosti ohledně projednávaného územního plánu, tak jsme podali naopak návrh na úplné zrušení celé územní rezervy, aby se zde nemohlo stavět ani do budoucna. Další podobnou námitku podalo uskupení občanů na Mokré Hoře. Pod jejich námitku se nedávno podepsalo dalších 450 obyvatel Mokré Hory.

Pokračovat ve čtení „Územní plán snad již naposledy“

Stromová kaple – Dobrý nápad, tragické provedení

Na posledním zastupitelstvu byl představen návrh na realizaci Stromové kaple za parkovištěm u hřbitova.

Stromová kaple je krajinný prvek, jenž u nás poprvé představili krajinářští architekti Daniel a Hana Matějkovi. Je to jedna z forem land artu, neboli krajinného umění, což je umělecký směr vzniklý v 60. letech v USA. Tyto prvky se používají v současné krajinářské architektuře.

Pokračovat ve čtení „Stromová kaple – Dobrý nápad, tragické provedení“

To nejlepší pro školáky

Naše městská část je zřizovatelem základní školy a může v mnoha ohledech přispět k lepšímu a bezpečnějšímu návratu dětí do škol. U současných antigenních testů je vysoká poruchovost a chybovost. I samotné testování, kdy si děti musí strkat tyčinku do nosu je nepříjemné a často se takový odběr neudělá správně. Výsledek pak není přesný.

Některé brněnské městské části v minulých dnech a týdnech přešly na poolingové PCR testy, které jsou rychlé, velmi spolehlivé a děti si pouze  normálně „ocumlají“ tyčinku. Výsledky jsou známé ještě týž den. Takto bude své studenty testovat i Mendelova univerzita.

Podle mého názoru by se naše městská část měla k této iniciativě připojit. Naši místostarostové to považují za vyhazování peněz. S tím nemohu souhlasit, naši školáci by naopak měli mít přístup k tomu nejlepšímu.

Kamil Krinčev
zastupitel – Klidné Jehnice

Přírodní poklady mezi Ořešínem a Jehnicemi v ohrožení

Mojmír Vlašín a Naďa Johanisová

V době omezení cestování vinou koronavirové krize si mnohý z nás vyjde, možná po dost dlouhé době, do přírody ve svém bezprostředním okolí. S překvapením pak zjistí, jaká pěkná zákoutí existují třeba i pár set metrů od jeho domu, a že je obývají i zajímaví a často již vzácní živočichové.

Pokud se například vydáte cestou pro pěší z Jehnic směrem k Ořešínu, narazíte na nedávno revitalizovaný významný krajinný prvek (VKP) Ořešínská rákosina, který byl registrován v roce 1993 Magistrátem města Brna. Původně se jednalo o kosené louky kolem Jehnického potoka, o dřívějším využití tohoto území svědčí i starší název Loučky. Jak upadal zájem o trávu pro hospodářská zvířata, byly tyto louky po mnoho let ponechány svému osudu. Přerostly rákosem a postupně začínaly zarůstat také dřevinnou vegetací, především topoly a vrbami. Přírodovědný význam této zajímavé lokality spočívá mimo jiné i v tom, že se jedná o prameniště, tedy zdroj kvalitní vody, v jehož horní části se nachází vzácné společenstvo ostřic. Lokalita byla původně jednou z mnoha mokřadních luk v údolí potoka Rakovce a jeho přítoků. Většina z nich však postupně zarostla nebo byla odvodněna. Tento malý ostrůvek je proto jedním z posledních zachovalých mokřadů nejen v okolí Jehnic a Ořešína, ale i na území celého města Brna. Byla zde pozorována řada druhů ptáků a také obojživelníků, mezi nimi i ohrožené a silně ohrožené druhy, jako je ropucha obecná, čolek obecný, rosnička zelená a skokan štíhlý. Na ně je potravně vázán další ohrožený druh, a to užovka obojková. V letech 2018-2019 zde proběhla z iniciativy ořešínské samosprávy rozsáhlá revitalizace (vykácení části dřevin, vybudování soustavy tůněk), která ekologickou hodnotu VKV Ořešínská rákosina ještě zvýšila.

Další nedaleké cenné přírodní území, které bylo brněnským magistrátem registrováno jako významný krajinný prvek v roce 2005, je VKP Údolí Rakoveckého potoka. Pokud budete pokračovat od Ořešínské rákosiny proti proudu Rakoveckého potoka, brzy narazíte na řadu tůněk, které vznikly v nivě potoka v rámci revitalizace této lokality, opět díky péči městské části Ořešín: V roce 2015 zde došlo k obnovení původní trasy potoka s vytvořením bezprostředně navazujících vodních ploch – vodních tůní mokřadního charakteru a rybníčka Mates, kde se dá v létě i vykoupat. Ostatní nově vytvořené tůňky však vznikly na pomoc nikoliv člověku, ale především obojživelníkům. S úbytkem tůněk a slepých ramen dochází u nás totiž i k úbytku obojživelníků, např. žab či čolků, kteří jsou na nich závislí v době svého jarního rozmnožování a bez nich dlouhodobě nemohou přežít.

Protože tůňky ve VKP  Ořešínská rákosina i ve VKP Údolí Rakoveckého potoka jsou chráněné před další zástavbou, vypadá to na první pohled, že obojživelníci a další vzácní živočichové jsou alespoň zde v bezpečí. Není tomu tak ale docela. Pokračujme v naší procházce a u hřiště a budov TJ Sokol Ořešín obraťme své kroky k Ořešínu. Jak budeme stoupat ulicí Drozdí směrem k centru obce, povšimneme si v dolní části vpravo hustého pásu keřů a stromů, odkud se celý rok ozývá zpěv ptactva, a za ním mozaiky louček a úhorů. Z levé strany ulice Drozdí zůstává z větší části nezastavěná, a kromě dalekých výhledů zde naše oko potěší zahrádky, které město pronajímá místním občanům. Najdeme tu i různé neobhospodařované plochy, ale také intenzívně kosené trávníky a další plochy. Tato rozmanitá drobná přírodní území společně vytvářejí mozaiku biotopů, kde žije celá řada vzácných živočichů a která je podle nedávno zpracované biologické studie unikátní nejen pro zdejší městskou část, ale pro celé území města Brna.

Zároveň je tu úzká návaznost na VKP Údolí Rakoveckého potoka i VKP Ořešínská rákosina. Tak jako výkonný řemeslník potřebuje kvalitní domácí zázemí, jinak se jeho výkonnost bude ztrácet, tak i obojživelníkům totiž nestačí k životu jen rozmnožovací tůňky, protože většinu roku, kdy žijí na suchu, potřebují určité zázemí pro svůj pohyb a obživu. Takové zázemí jim poskytuje právě pomezí lesa a zástavby v okolí ulice Drozdí. Z obojživelníků je to především rosnička zelená, která se rozmnožuje mj.ve VKP Ořešínská rákosina a v suchozemské fázi života se pohybuje právě zde, kolem ulice Drozdí. Ropucha obecná se zase rozmnožuje v soustavě rybníčků v Rakoveckém údolí, ale většinu života tráví opět na svazích nad nimi. Leckdo v Ořešíně či Jehnicích, pokud obhospodařuje zahrádku bez masivního použití pesticidů, se s ní možná už setkal.

Nejde ale jen o obojživelníky. Z plazů se v okolí ulice Drozdí vyskytuje pravidelně užovka obojková, užovka hladká, slepýš křehký a ještěrka obecná. Užovku obojkovou jistě zná každý, kdo se procházel ve VKP Ořešínská rákosina, ale můžeme se s ní setkat i přímo na zahrádkách rodinných domů, kde účinně pomáhá při redukci obtížných hlodavců. Ještěrka obecná není tak běžná, jak by se dalo usuzovat z jejího jména. V mnoha zahrádkách v jižní části Ořešína a v přilehlé části Jehnic je však častým hostem. Tyto druhy obývají pravidelně a celoročně okolí ulice Drozdí a pravděpodobně zde i zimují.

Z ptáků, které tu můžeme spatřit a také slyšet, se jedná například o strnada rákosního a rákosníka proužkovaného, kteří se tu vyskytují pravidelně, ač tu nehnízdí. K zajímavým druhům patří i rehek zahradní a z roku 2020 je významný nález ohroženého ťuhýka obecného. Rehek zde hnízdí určitě a ťuhýk s velkou pravděpodobností. Z datlovitých se tu pravidelně vyskytuje žluna zelená, strakapoud velký a krutihlav obecný, i když pouze poslední tu pravidelně hnízdí. Pro území je typické i pravidelné hnízdění lejska šedého, což je mezi ptáky další ohrožený druh. Jako zajímavost je třeba uvést i pravidelný výskyt silně ohroženého netopýra rezavého.

V současné době ale město Brno pracuje na návrhu územního plánu, který by nezastavěné zbytky přírody v dolní části kolem ulice Drozdí otevřel tzv. rozvoji, rozuměj výstavbě rodinných domků, jak o ně usilují developeři (nově rozšířená rozvojová plocha Or-1). Přitom v Ořešíně již podle stávajícího územního plánu existují dostatečné plochy pro bytovou výstavbu a z celoměstského hlediska je nežádoucí zvyšovat dopravu směrem ze severu na jih města, o neúnosné dopravní situaci v Mokré Hoře nemluvě. Zástavba kolem ulice Drozdí až téměř k lesu by ale ohrozila nejen občany, kteří bydlí podél páteřních komunikací Gromšova, Jandáskova,a Tumaňanova, ale především naše bližní – němé tváře, které nacházejí místo k životu v této lokalitě na pomezí lesa a zastavěných ploch. A nepřímo by zástavba ohrozila i obojživelníky, kterým k přežití pomáhají tůňky v údolí Rakovce a Jehnického potoka.

Jak uvádí biologický posudek Vladimíra Melichara, zpracovaný v r. 2020 pro okolí ulice Drozdí, kde mají být rozšířeny plochy k zástavbě: „ Posuzované území je z hlediska biologické rozmanitosti obratlovců územím velice hodnotným. Vyskytuje se zde pravidelně a/nebo zde hnízdí 12 silně ohrožených zvláště chráněných druhů živočichů a 4 ohrožené zvláště chráněné druhů živočichů. Území je významné mj. svojí návazností na významný krajinný prvek a tvoří důležité ochranné pásmo mezi lesními porosty a zastavěným územím. Jeho další zástavba, ať už jde o stavbu rodinných domů, penzionů či dalších staveb je nevhodná. Další proměna území (vytváření dalších parků, hřišť, parkovišť atd.) je z hlediska udržení biologické rozmanitosti také nežádoucí. Je vhodné udržovat předmětné území v současném stavu, tj. jako mozaiku parkových, zahradních a neudržovaných ploch.“ Věřme tedy, že zdravý rozum převládne a plány na změnu územního plánu tak, aby umožňoval oboustrannou zástavbu ulice Drozdí, se podaří zabrzdit. Bude to v zájmu nejen rosniček, ještěrek, ťuhýků, žluv a dalších zvláště chráněných druhů zvířat, ale i v zájmu nás a našich potomků.

Kontakty na autory: mojmir.vlasin(zavináč)gmail.com, johaniso(zavinac)fss.muni.cz

Poděkování

Chtěl bych poděkovat všem, kteří hlasovali pro jehnické projekty v participativním rozpočtu města Brna. Žádný bohužel nezískal tolik hlasů, aby mohl uspět ve velké konkurenci z velkých městských částí. V blízkém sousedství uspěli dva projekty v Řečkovicích.

Pokračovat ve čtení „Poděkování“

Poznámka k rozpočtu

V minulých Jehnických listech jsme se mohli dočíst, že k rozpočtu na rok 2020 včetně částky pro Jehnické listy neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky.

Tento názor není pravdivý. Při hlasování o rozpočtu jsem hlasoval proti. V zápisu také uvádím „považuji rozpočet za nehospodárný“. Provozní výdaje naší MČ považuji dlouhodobě za příliš vysoké a netransparentní. Upozorňuji na to při každém projednávání rozpočtu. Výše některých výdajů neobstojí ani při srovnání s podobně velkými MČ nebo obcemi.

Na tyto skutečnosti upozorňuji proto, aby se ušetřilo, zlepšilo a zefektivnilo fungování úřadu. Z těchto úspor by pak bylo možné například zlepšit stav dlouhodobě zanedbaného dětského hřiště, pořídit odpadkové koše nebo zkrášlit veřejná prostranství.

Kamil Krinčev
zastupitel

Projekty participativního rozpočtu v Jehnicích a okolí – finální hlasování

Od 1. listopadu 2020 probíhá hlasování na stránkách města Brna damenavas.brno.cz o projektech navržených občany města. Projekty s nejvyšším počtem hlasů budou následně realizovány.

Máme podporu participativního rozpočtu ve volebním programu a tak se o toto téma zajímáme. S radostí můžeme konstatovat, že letos se hlasování účastní i dva projekty přímo z Jehnic a několik jich je v blízkém okolí. Pojďme si je představit.

Jehnické projekty

Trvalkové záhony před školou

Projekt mění nevzhledný a nefunkční trávník před školou na moderní trvalkový záhon dle posledních trendů v krajinářské architektuře a modro-zelené infrastruktuře.

Proč projekt navrhujeme a odkud se bere inspirace jsme sepsali v samostatném článku proč trvalkový záhon před školou.

spolek Klidné Jehnice z.s.

Před školou jsou vybudované kvetoucí a trvalkové záhony, které zvyšují estetický dojem před školní budovou a školkou. Dále je zde přidána lavička a zvýšené obrubníky umožňující sezení a které oddělují část záhonu od chodníku. To umožňuje zkrátit si čekání posezením mezi květy.
Chodci vyšlapané cestičky podél silnice jsou nahrazeny propustnou cestou a zvyšují komfort chodcům.

Odkaz na projekt: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1374

Možná ukázka trvalkového záhonu

JEHNICKÉ HŘIŠŤÁTKO NEJEN PRO JEHNIČÁKY

rojekt multifunkčního „hřišťátka“ by měl sloužit pro obyvatele Jehnic, pro které jsou tato místa častým cílem procházek, ale také pro výletníky a turisty ze všech koutů Brna, kteří celoročně putují kolem této plochy na své výpravy do lesů, obklopujících sever Brna.
V neposlední řadě jsou tyto končiny častým cílem procházek dětí z místní Základní a mateřské školy.
Nabízí se tedy tuto loučku osadit herními prvky pro děti a také workoutovými pro mládež a dospělé. Takto vybavená plocha poskytuje možnost cvičení na čerstvém vzduchu výše uvedené široké veřejnosti. Rozvoj fyzické kondice, vytrvalosti a síly je myslím více než jasným přínosem pro občany města Brna.

Odkaz na projekt: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1428

Projekty s dosahem do Jehnic

Náš spolek navrhuje i jeden projekt s celoměstským dosahem. Jedná se o zasazení 42 stromů a máme domluveno se správou městské zeleně, že v případě úspěchu budou nejméně dva stromy zasazeny na katastru MČ Brno-Jehnice.

Moruše do Brna

Morušovníky jsou pozapomenuté stromy. V dnešní době je velmi těžké tyto stromy někde najít a vůbec mít možnost ochutnat jejich sladké a šťavnaté plody. Tento projekt si klade za cíl zasadil ve městě Brně 42 morušovníků.

Odkaz na projekt: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1373

Morušovníky do Brna

Projekty v Řečkovicích

Zamilovaný hájek v Řečkovicích je na kole snadno dostupný z Jehnic, tak by stálo za to svým hlasem podpořit i projekt u sousedů. Další možností je take projekt HRáje kousek za konečnou šalin v Řečkovicích.

ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště

Projekt si klade za cíl vybudovat v oblíbené destinaci mnoha Brňanů – Zamilovaném hájku dětské hřiště a workoutové prvky. Smyslem je zkvalitnit možnost trávení volného času v této části města.

Odkaz na projekt: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1315

Řečkovický HRáj

Projekt si klade za cíl zpřístupnit oplocený a zanedbaný pozemek tak, aby z něj vznikl park a byla zachována vzrostlá zeleň, která se na tomto místě nachází.

Odkaz na projekt: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1301

Zástupce veřejnosti v Jehnicích

17. června jsem byl pozván na setkání s občany Řečkovic a Mokré Hory na faře ohledně územního plánu, abych jim řekl pár slov o změnách územního plánu v Jehnicích a jejich vliv na Mokrou Horu. Následovala velmi podnětná diskuse s občany.   

Pokračovat ve čtení „Zástupce veřejnosti v Jehnicích“

Poděkování Klidným Jehnicím a výzva občanům

V Jehnicích žiji většinu svého života, jsem rodačka a budou zde vyrůstat mé děti. Proto mi není lhostejné, jak budou Jehnice vypadat v příštích letech. Když jsem zjistila, jak vypadá nový územní plán města Brna a jak se mají Jehnice rozšířit, nebyla jsem z toho nadšená. Na Jehnicích mám ráda jejich venkovský ráz-velké množství zeleně a malou zástavbu, malou koncentraci lidí i aut (i když těch už je tady docela dost). Nový územní plán počítá s nárůstem cca 2 tisíců obyvatel k dnešnímu jednomu tisíci. Nedovedu si představit dvojnásobné Jehnice a minimálně dvojnásobný provoz aut (ten bude ještě větší pokud projdou i změny územního plánu v Ořešíně). 

Pokračovat ve čtení „Poděkování Klidným Jehnicím a výzva občanům“