Nový územní plán část 5 – vzory námitek pro Jehnice

Námitky je možné podávat do 30.6.2020. V minulých článcích jsme si popsali jednotlivé změny, stanovisko MČ Řečkovice a Mokrá Hora a také si ukázaly vzory námitek vhodné pro obyvatele Mokré Hory.

Obecný postup

Na oficiální www stránce k územnímu plánu upmb.brno.cz je možné stáhnout FORMULAR pripominka namitka, nebo použít námi připravenou blanketní námitku (ve formátu word dokumentu), kde stačí upravit červeně označené údaje.

Vyplní se uvedené údaje, jedná se především o: název projednávané lokality (pro Jehnice to je Je-1, Je-2, Je-3 nebo Je-4, případně B-3), Jméno a Příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo vlastněné parcely včetně katastru, text samotné námitky, datum a nakonec vlastnoruční podpis.

Do námitky je vhodné uvést jakýkoliv důvod, který podatele negativně ovlivňuje, nebo naopak návrh, který by byl ku prospěchu podatele.

Vyplněné námitky je následně nutné odeslat doporučeně poštou nebo odevzdat osobně na adresu:

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 Brno

Je možné i podání elektronickými prostředky, nicméně to je vhodné spíše pro zkušené uživatele.

Detailnější popis

Ukázka vyplnění

Nejdůležitější na správně podané námitce, je uvést, ke které projednávané změně ÚPD (územně plánovací dokumentace) se vztahuje.
Je to kolonka NÁZEV PROJEDNÁVANÉ ÚPD. Je-1 se vyplňuje pro výstavbu mezi Blanenskou a Plástkami, Je-2 je pro výstavbu před školou, Je-3 je rozšíření pily a Je-4 areál pivovaru, případně B-3 územní rezerva u Mokré Hory. Případně Or-2 pro námitku ohledně Ořešína a nové silnice nad Jehnicemi.

Následují identifikační údaje podatele, jméno a příjmení, datum narození, bydliště a dále informace o vlastněné nemovitosti, kde se vyplňuje katastrální území a číslo parcely (číslo parcely je možné zjistit na této mapě). Pokud by údaje o nemovitosti nebyly vyplněny, jednalo by se pouze o připomínku, která nemá takovou váhu, jako když se jedná o námitku vlastníka nemovitosti.

Vyplnění námitky

Upřesnění obsahu námitky/připomínky se vyplňuje pouze tehdy, je-li zapotřebí specifikovat detailnější údaje, například špatně zakreslenou hranici pozemků a podobně. V našem případě, kdy se námitka podává k lokalitě jako celku není třeba nijak zvláště vyplňovat.

Text námitky/připomínky včetně zdůvodnění je druhá nejdůležitější část. Je třeba zde vyplnit důvod, proč se s navrhovanou změnou nesouhlasí a jak bude podatel změnou negativně dotčen. V případě nějakého návrhu zdůvodnění, proč je návrh považován za lepší řešení.

Nejlepší znění námitky je takové, které budete popisovat negativní vlivy, jenž se přímo dotýkají podatele. Případně je možné se inspirovat nebo vložit text nějaké námi před-připravené námitky (viz. dále v článku).

Jak podat více námitek?

Výše uvedený popis byl pro jednu námitku. Jestliže je nutné podat námitek více, což bude většina případů, postupuje se úplně stejně, jen se mění text námitky a nebo název projednávané ÚPD.

Příklad:
Podatel nesouhlasí s výstavbou před školou. Nelíbí se mu zánik veřejně přístupné louky, zvýšený hluk a nedostatek parkovacích míst před školou. Vytvoří tedy 3 námitky, ve všech uvede, že se jedná o ÚPD lokalitu Je-2 a do textu námitky uvede v první zánik veřejně přístupné louky, do druhé zvýšení hluku a do třetí nedostatek parkovacích míst.
Všechny námitky podepíše a pak je pošle v dopise nebo osobně doručí na odbor územního plánování. 

Příklady námitek

Vytvořili jsme ukázky negativních vlivů, které mohou být uvedeny jako důvody k podání námitky.

1) Doprava
Podatel má za to, že realizací tohoto návrhu dojde k významnému zvýšení intenzity a hustoty dopravy, který bude mít významný negativní vliv na celkovou dopravu v MČ Brno-Jehnice a silničním spojením do města. Tato nová dopravní zátěž výrazně zvýší dopravu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokra Hora na ulici Tumaňanova a následně ulice Jandáskova, jenž je jediná cesta do města Brna. Tyto ulice jsou v době dopravní špičky již v současné době značně přetížené a nevyhovují svojí šířkou. Navrhované změny problematiku dopravy v této oblasti neřeší a výrazně ji zhoršují. To vše výrazným způsobem negativně ovlivní podatele.
Podatel nesouhlasí s navrhovanými změnami a požaduje je zamítnout.

2) Znečištění
Podatel namítá zvýšenou úroveň znečištění. Uvedená změna zvýší znečištění oblasti. Toto znečištění se navíc zvyšuje kumulativním působením současné výstavby a bude navýšena navrhovanými změnami. Jedná se především o vliv suburbanizace, především individuální automobilové dopravy. To povede k  vyšším emisím PM10, PM2,5 a CO2 než v jiných oblastech města Brna. Obdobně dojde k navýšení emisí z lokálních topenišť. Podatel je přesvědčen, že navrhovaný rozvoj povede k výraznému zhoršení stavu životního prostředí v lokalitě a je proti zájmu obyvatel MČ Brno-Jehnice.
Podatel požaduje, aby byly navržené změny v celém rozsahu zamítnuty, protože zpracovatel ani navrhovatel nepostupovali se zásadou předběžné opatrnosti a nebyl prokázán veřejný zájem.

3) Hluk
Podatel namítá zvýšení hlukové zátěže.  Nebyla vypracována akustické studie a je zcela ignorován budoucí nárůst dopravy. Současná hluková zátěž již dnes překračuje mezní hlukový ukazatel a další nárůst dopravy z výše zmíněných lokalit povede k dalšímu zhoršení situace. Dochází k poklesu plochy krajinné zeleně, což problematiku hluku dále zvyšuje. Do území nadlimitně zatíženého hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území výrazně, ale v součtu jednotlivých případů znamenají postupné a významné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území. Zpracovatel je dle rozhodnutí správních soudů povinen postupovat vždy v souladu se zásadou předběžné opatrnosti, tedy vycházet z nejhorší možné varianty a zohlednit i takové plánované záměry (činnosti), jejichž realizace je v budoucnu nejistá. Zpracovatel nepostupoval v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a nijak nezohlednil nárůst hlukové zátěže v souvislosti s výše uvedenými návrhovými lokalitami.
Podatel navrhuje zamítnout výše navrhovanou změnu, protože výrazně a negativně ovlivňují kvalitu bydlení podatele.

4) Chybějící občanská vybavenost
Podatel namítá chybějící občanskou vybavenost. Již v současností chybí parkovací plochy, plochy parků, rekreace a veřejných prostranství. S další navrhovanou výstavbou bude docházet k vyčerpání kapacity MHD, jenž již v současnosti ve špičce nedostačuje. Školské kapacity jsou již také vyčerpány včetně spádových v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hara. Občanská vybavenost typu městský úřad, kulturní sál, klubovny pro scházení místních občanů, hřiště, knihovna a další podobná občanská vybavenost zcela chybí. Navrhovanou zástavbou luk, polí a zeleně dojde k výraznému omezení ploch sloužících k rekreaci a zeleně. To vše bude mít výrazný negativní vliv. Podatel navrhuje měnu zamítnout.

5) Nedostatečnost inženýrských sítí
Podatel má za to, že splašková a dešťová kanalizace nemá dostatečnou kapacitu. Tato nedostatečnost vyvolá komplikace také na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kde jsou tyto sítě značně zastaralé. Kapacita inženýrských sítí nemůže pojmout plánovaný rozvoj změn Je-1, Je-2, Je-3, Je-4 a Or-1, Or-2 a Or-3.

6) Zásahy do biotopů chráněných živočichů a rostlin
Během minulých let probíhaly přirozené přírodní procesy, při kterých došlo k nárůstu biodiverzity. Podatel má za to, že schválením změny dojde k nevratnému a totálnímu poškození vzniklých biotopů. Takových biotopů je na území města Brna nedostatek a postupně ubývají, podatel proto požádaje, aby byl vypracován posudek mapující biodiverzitu na dotčeném území a aby byli zájmy přírody upřednostněny před zájmy výstavby..

7) Úbytek zeleně
Navrhovaná změna významně snižuje plochy zeleně a počet stromů v dotčené lokalitě. Tento pokles zeleně není nijak kompenzován a povede ke zvýšení prašnosti, teploty a dalším negativním jevů souvisejícím se zánikem zelených ploch.

?) Další důvody
Odůvodnění námitky je možné uvést dále třeba narušením výhledů z krajiny, nedostatkem parkovacích míst, přeplněnou MHD, zvýšeným nákladním provozem... Jakýkoliv důvod, který zhoršuje kvalitu života podatele, je důvod validní.
Také je možné v námitkách navrhovat změny. Například požadavek na vybudování parku, hřiště, cyklostezky, zachování stromořadí, obnovení původního rázu krajiny, vymezení ploch pro parkování apod.

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Budete-li potřebovat pomoct nebo poradit ohledně podání námitky, můžete nás kontaktovat přes náš kontaktní formulář, přes e-mail na nebo nám napište na facebooku. Rádi pomůžeme.

Zdroje
Naše další články na téma výstavba

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Jeden komentář u “Nový územní plán část 5 – vzory námitek pro Jehnice”

Leave a Reply