Nový územní plán část 2 – popis jednotlivých změn

V minulém komentáři jsme popsali předpokládaný nárůst počtu obyvatel dle jednotlivých lokalit. V tomto díle si popíšeme podrobněji navrhované změny v jednotlivých vyznačených lokalitách.

Interaktivní mapu nového územního plánu najdete na gis.brno.cz/mapa/upmb-navrh

Zeleň

Začneme drobnými pozitivními změnami. Na pár místech se rozšiřuje plocha městské zeleně a plocha krajinné zeleně. Nová zeleň vzniká nad Jehnicemi za Boží mukou, dále za mostkem na hranici Jehnice-Ořešín a nakonec podél Jehnického potoka za tenisovými kurty.

Modře nová zeleň, růžově rušená

Dále už převažují spíše negativa. Mizí rekreační zeleň, respektive tenisové kurty a vedlejší hřiště, které se nyní uvádějí jako zeleň budou nově smíšené plochy. Bude je tedy možné v budoucnu zastavět, nicméně to bude záležet na vlastníkovi.

Dále mizí zeleň kolem ulice Plástky, kdy se plochy zeleně mění na plochy bydlení a zemědělského půdního fondu. Zdůvodněno je to tak, že v plochách pro bydlení může být zeleň a automaticky to neznamená, že se stávají zeleň ruší. Uvádí se zeleň nad 0,5ha. Opět to tedy znamená, že ta zeleň může být v budoucnu zastavěna, ale taky nemusí.


Je-1 Plástky

Plochy bydlení určené pro zástavbu rodinnými domy. Dopravní obslužnost lokality je z ulice Blanenská, protože ulice Lelekovická a Plástky nejsou dostatečně kapacitní. My předpokládáme napojení této změny na ulici Blanenskou dvěma cestami. Nicméně počet příjezdových cest, jejich přesné vedení, umístění veřejných prostranství nejsou známy, neboť nebyla zpracována územní studie.

Uzemní studie (ÚS)

Má prověřit umístění veřejných prostranství, řešení dopravy a napojení silnic. Bez zpracování ÚS nebude možná žádná výstavba. Termín zpracování ÚS nám není znám. Je pro nás překvapivé, že se nejdříve navrhuje změna územního plánu a tyto podstatné informace nejsou nikomu známy. Máme obavy ohledně budoucího umístění veřejných prostranství, respektive zeleně. S velkou pravděpodobností to dopadne jako u návrhu výstavby před školou, kde je zeleň umístěna nevhodně a tam, aby nepřekážela výstavbě.

B/r1 - plochy bydlení, rezidenční nízkopodlažní zástavba 3-7m výšky
8,21 ha
372 nových obyvatel a 74 pracovníků
MHD a dopravní obslužnost
Fialově znázorněna nová silnice nad Jehnicemi

Za povšimnutí stojí informace, že se realizací této změny změní obslužnost MHD. Docházková vzdálenost na MHD je z této lokality příliš vzdálená. Autobusy by už tedy neprojížděly přes ulici Ořešínská, ale jezdily by přes ulici Blanenská, kde by následně nad Jehnicemi odbočili na novou silnici, která by měla vzniknout v souvislosti s výstavbou na Ořešíně (změna Or-2).

Shrnutí této změny

Plocha je uvedena jako rezervní, nejdříve dojde k výstavbě v jiných částech Jehnic a jakmile ty budou vyčerpány, bude probíhat výstavba zde. Dále uvádíme některé pozitivní a negativní vlivy, které jsou uvedeny v posouzení vlivu na životní prostředí.

Výhody

  • rozšíří se bydlení v MČ

Nevýhody

  • zabírá se zemědělská půda
  • není vyhovující dopravní napojení
  • dochází k suburbanizaci
  • nebyl prokázán veřejný zájem
  • problematické vedení MHD
  • vede k nárůstu počtu obyvatel o 35% bez adekvátní vybavenosti

Je-2 při ulici Blanenská

Zástavba před školou a nekvalitní veřejná prostranství

Tato změna je projednávána samostatně jako změna B36/07-II Jehnice.

Námitky bylo možné podat do 4. 12. 2019.

Nicméně vzhledem k tomu, že je tato změna uvedena v novém ÚP, nikomu nebrání nic v tomu, aby své připomínky k této změně podal ještě jednou.

Myslíme si, že pokud budou námitky směřovat například k dopravní situaci jako celku, musí se jimi úředníci zabývat.

B/r1 - plochy bydlení, rezidenční nízkopodlažní zástavba 3-7m výšky
5,59 ha
217 nových obyvatel a 45 pracovníků
+ malé plochy veřejných prostranství především vedle vodárny

Shrnutí této změny

Abychom měli tento text kompletní, tak pro formální správnost vypíšeme i pár informací k této běžící změně. Za zmínku stoji naprosto nevhodný návrh veřejných prostranství, která jsou umístěna velmi nekvalitně na zbylých plochách technické infrastruktury (vedle vodárny). Kvalita takového parku a jeho možná vybavenost bude velmi nízká. Podobně špatně je řešeno parkování, kdy parkovacích míst u školy je navrhováno pouze 15 (každý ví, jak se parkuje na poli nebo ulici Havláskové, když se u školy koná nějaká akce).

Výhody

 • rozšíří se bydlení v MČ
 • zvýší se veřejná vybavenost (jedná o „park“ u vodárny a pak o veřejnou vybavenost pod pilou viz. Je-3)

Nevýhody

 • zabírá se nejkvalitnější zemědělská půda I. a II. třídy kvality
 • narušuje se ochranné pásmo lesa
 • omezí se prostupnost území a je nevyhovující dopravní napojení
 • hluk z ulice Blanenská
 • dochází k suburbanizaci
 • nebyl prokázán veřejný zájem
 • vede k nárůstu počtu obyvatel o 20% bez adekvátní vybavenosti

Je-3 západně od ulice Aloise Havla

Rozšíření pily

Jedná se o nové plochy pro školství a rozšiřuje se plocha pro lehký průmysl (zřejmě rozšíření pily).

Odůvodnění ÚP počítá s 92 novými pracovníky. Navýšení těžké dopravy o nákladní vozidla směřující tímto směrem se raději neuvádí nic. K našemu překvapení není tento výrazně negativní na dopravní situaci nijak zmíněn ve vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Tato změna je projednávána společně se změnou B36/07-II Jehnice, nicméně doporučujeme podat námitky.

E/a2 - plochy lehké výroby, areálová zástavba 3-10m výšky
V/v1 - plochy veřejné vybavenosti, volná zástavba 3-7m výšky
3,34 ha
92 nových pracovníků

Shrnutí změny

Plochy dříve a nyní

Tato změna je založena na předpokladu, že někdy v budoucnosti zde dojde k rozvoji nějaké formy hřiště nebo podobné plochy pro vzdělávání nebo sport. Názor našeho spolku je takový, že je to čistě účelové tvrzení, protože po našich dotaz, jak má to nové hřiště vypadat, jsme se dočkali od vedení obce informace, že se žádné hřiště neplánuje a škola ho již nepotřebuje. Naším předpokladem tedy je, že tato plocha se uvádí účelově a následně se změní na plochy pro bydlení. Něco takového jsme v Jehnicích už viděli. Na obrázku je možné vidět stav, kdy nejdříve na území od vodárny po Mokrou Horu jsou uvedeny plochy pro školství, které nikdy nevznikly a nyní jsou měněny na plochy pro bydlení. Tyto plochy veřejné vybavenosti považujeme pouze za účelový způsob, jak se vlastník pozemků snaží dosáhnout prohlášení jeho změny za veřejný zájem. Pozitiva a negativa jsou následující.

Výhody

 • rozšíří se možnosti zaměstnanosti v MČ
 • teoreticky se zlepší vybavení území veřejnou infrastrukturou

Nevýhody

 • zabírá se zemědělská půda
 • narušuje se ochranné pásmo lesa
 • omezí se prostupnost území a je nevyhovující dopravní napojení
 • dochází k zvyšování nákladní dopravy

Je-4 kleštínek

Tato změna má tři části, kdy ty označené jako plochy pro bydlení jsou v současnosti již developerskou výstavbou realizovány a s touto výstavbou se nedá již nic dělat. Je také vhodné si připomenout, že v ÚP jsou tyto aktuálně stavěné budovy uvedeny jako plochy čistého bydlení, takže se nedá počítat s tím, že by v areálu vznikl onen slibovaný dům s pečovatelskou službou.

Smíšené plochy JE-4

Za povšimnutí stojí plochy pro smíšenou obytnou výstavbu. To je univerzální plocha, pod kterou se dá prakticky schovat cokoliv. Může tam být výroba, komerce, byty vlastně téměř cokoliv.

Tato smíšená plocha se rozrostla dokonce přes potok, kdy areál s tenisovým kurtem a hřištěm je nově považováno také za smíšenou plochu. To může i nemusí znamenat, že hřiště může být v budoucnu nahrazeno nějakou budovou.

B/V3 - plochy bydlení, volná zástavba 6-16m výšky (současná výstavba v areálu pivovaru)
C/v2 - plochy smíšené obytné, volná zástavba 3-10m výšky
B/r1 - plochy bydlení, rezidenční nízkopodlažní zástavba 3-7m výšky

368 nových obyvatel a 145 pracovníků

Shrnutí změny

Shrnout tuto změnu je komplikované. Veřejnosti nejsou známy žádné informace ohledně budoucího využití v současnosti nerekonstruované části. Posouzení vlivu na životní prostředí vůbec neřešilo vliv dopravy a zvýšení počtu obyvatel.

Výhody

 • regenerace brownfieldu
 • rozšíří se bydlení v MČ
 • rozšíří se možnosti zaměstnanosti v MČ
 • zlepší se vybavení území veřejnou infrastrukturou

Nevýhody

 • riziko negativního vlivu na vodní tok (Jehnický potok)
 • omezí se prostupnost území a je nevyhovující dopravní napojení
 • dochází k zvyšování dopravy
 • hluk z ulice Blanenská
 • dochází k suburbanizaci
 • vede k nárůstu počtu obyvatel o 30%

B-3 územní rezerva na hranici Mokré Hory

Veškeré dostupné informace k této územní rezervě jsou v materiálech shrnuty takto.

Známe informace k územní rezervě v Jehnicích

Doprava a ostatní drobné změny

Územní plán vůbec neřeší dopravu, kdy studie nebrali v ohled nárůst počtu obyvatel v Jehnicích a Ořešíně v souvislosti s již běžící výstavbou (především se jedná o areál bývalého pivovaru). Dále například areál sběrného dvora bude veden jako plochy pro bydlení, namísto toho, aby byl uveden jako plocha technické infrastruktury. To může znamenat, že plochu sběrného dvora je možné zastavět něčím, co může být postaveno v plochách pro bydlení.

Předpokládáme nárůst dopravy respektive počet projíždějících aut na 2,5 násobek současného stavu. Jehnice se rozšíří na dvojnásobek a stejně tak Ořešín.

Postrádáme jakékoliv návrhové plochy pro parky, případně pro hřiště. Není navrhován žádný větší park nebo rozsáhlejší zeleň. Ty navrhované jsou zásadně velmi malé, podél potoku nebo silnice a tudíž ne příliš kvalitní.

Zdroje

Veškeré informace byly čerpány ze stránky nového územního plánu města Brna na adrese upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan

Naše další články k tématu výstavby

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

2 komentáře u „Nový územní plán část 2 – popis jednotlivých změn“

 1. Vyjádřím se pouze ke změně Je-1, protože k ní mám nejblíž a myslím si, že je celkem nereálná.

  Tato změna má (novodobější) původ cca. v roce 2011, kdy jeden z majitelů obešel ostatní majitele s žádostí o podpis na změnu územního plánu, se kterou se pak obrátil na vedení Jehnic. To změnu taky podporuje – mj. část pozemků patří Sokolu Jehnice. O výstavbě v této oblasti se mluvilo už v 90. letech (tehdy šlo nejspíš pouze o výstavbu „na kopci“, tj. něco jako prodloužení ulice Lelekovické), ale ztroskotalo to na nesouhlasu některých majitelů.

  V červnu 2015 jsem se byl podívat na zastupitelstvu v Jehnicích a viděl jsem tam návrh ke změně B45_15 https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Projednavane_zmeny/44_soubor/ZADANI/NAVRH/GRAFIKA/B45_15_I.pdf
  Měli tam tehdy nějakou malůvku se silnicemi zhruba takto, co si pamatuju: https://imgur.com/a/DK20HrA – měl to být jenom podklad, jak by to mohlo být (dnes už je to pasé, zejména to jižní napojení). Byl jsem se na to ptat taky na magistrátu (odbor územního plánování), a tam se na to dívali dost skepticky – že tu oblast několikrát prověřovali a ukázala se jako nereálná.

  Jsou tam tyto komplikující faktory:
  Komplikované napojení na ulici Blanenskou. Zajímavým paradoxem je, že podmínkou pro tuto změnu je napojení lokality na ulici Blanenská, ovšem návrhová oblast se Blanenské ulice nikde nedotýká. Napojit ji lze teoreticky pouze v několika místech, všechny jsou problematické:
  – mezi domy 9b a 11 – tama to navrhovali kdysi, ale narazili na pochopitelný nesouhlas přilehlých majitelů, kterým by se citelně zmenšily zahrady a navíc by začaly sousedit se silnicí – jenom by na tom tratili.
  – mezi 21 a 23 je asi třímetrový pruh, vhodný možná na nějaký propojovací chodník
  – mezi 33 a 35 – proluka ve vlastnictví stejného majitele jako sousední dům
  – mezi 47c a 49 – vzhledem k tomu, že už v současném plánu je to zastavitelné místo, čekal bych, že tato proluka se spíš zastaví stejně jako okolní parcely v minulých letech – teoreticky tomu nic nebrání
  – za posledním domem – podle návrhu zůstavá zemědělské využití, navíc jde už o značnou okliku.

  Značná část této oblasti leží vůči všem okolním komunikacím v údolí, takže je velmi obtížné odvést odtam kanalizaci – sama o sobě do kopce nepoteče, nutná přečerpávací stanice, což by výstavbu dost prodražilo nebo rozkopání zahrad směrem do centra obce přes řadu dalších nesouvisejích pozemků, na což ovšem majitelé tamních zahrad spíš nepřistoupí (viz výš).

  Velké množství vlastníků poměrně úzkých a dlouhých pozemků táhnoucích se od Blanenské po Lelekovickou – pokud tam má vzniknout cokoliv vedoucího severojižním směrem, tak stačí jeden nesouhlas a konec. Přičemž nemalá část těch vlastníků je zároveň vlastníky přilehlých nemovitostí na ulici Blanenská, takže nemusí mít moc zájem, aby jim za zahradou vznikla mohutná výstavba.

  Nad ulicí Plástky je strmý svah – napojení sem je reálné v jednom místě, v současném plánu jde navíc o krajinnou zeleň (v návrhu je ovšem zrušena).

  Spíš si myslím, že si tam pár lidí postaví chatu a vznikne tam spíš nějaká zahrádkářská osada – ostatně v novém návrhu jich dost ubývá a zájem o ně stále je, takže pro oblast s komplikovaným napojením na silnice, některé inženýrské sítě a se složitými vlastnickým poměry je to jak dělané změnit to na oblast pro individuální rekreaci (zahrádky – v územní plánu jako I), navíc to odpovídá reálnému stavu, jaký ve větší části tohoto území je.

Leave a Reply