Komentář ke článku starosty ohledně územního plánu

V květnových jehnických listech vyšel rozsáhlý komentář starosty Jehnic k územnímu plánu. Bohužel v mnoha věcech opět účelově mystifikuje, a tak abychom vše uvedli na pravou míru, uvádíme náš komentář.

Bod 1) nedostatek rozvojových ploch

Z textu starosty

Během posledních 20 let se v Jehnicích zastavělo pole pod školou, kde vzniklo 38 nových rodinných domů. Dále během této doby vznikla celá nová ulice U Mostku, vzniklo několik desítek nových rodinných domů zahušťováním intravilánu městské části a mnoho nových domů vzniklo i v plochách pro zahrádky (zahrádkářské osady). Přestavby a přístavby nezmiňujeme.

I v současnosti jsou budované nové RD a vzniká stovka nových bytů v areálu bývalého pivovaru.

Tvrzení o nedostatku ploch a nemožnosti rozvoje je s ohledem na výše zmíněné okolnosti nepravdivé. 

Bod 2) Jehnice – JIH

Z textu starosty

Tento bod je snad míněn jen jako vtip, protože jeho relevantnost k novému územnímu plánu je nulová. Nejdříve se tvrdí, že nevzniklo 165 bytů a tudíž nedošlo k žádnému zvýšení zatížení dopravou a inženýrských sítí, jenže když si to dáme do souvislostí a vztáhneme do přítomnosti, tak ono tu ve výsledku 100 nových bytů stejně vznikne, jen o pár desítek metrů dál v areálu pivovaru (nic nebrání tomu, aby tam vznikaly další).

S takovým intenzivním rozvojem tohoto areálu se v 90 letech nepočítalo. Během pár let ke zvýšení dopravy a zatížení inženýrských sítí stejně dojde.

Bod 3) doprava a studie

Z textu starosty

13 let staré vyjádření odboru dopravy nelze v současnosti brát jako relevantní, neboť situace se od té doby změnila. Ohledně křižovatky Maříkova, Gromešova a Jandáskova se na žádost MČ Řečkovice a Mokrá Hora bude zpracovávat studie nová a aktuální.

Uváděna kapacita silnice až 25 000 automobilů za den je absurdní. Dle sčítání vozidel, které provedl náš spolek v roce 2011, projelo po ulici Blanenská přibližně 1500 vozidel směrem do města a 1500 vozidel směrem do Jehnic denně. Dokážete si představit i jen pouhý dvojnásobek provozu?

Požádali jsme také o v textu zmíněný dopravní průzkum ohledně křižovatky a poskytujeme ji je stažení. Čísla uvedená ve studii potvrzují naše údaje z našeho vlastního měření.

Z textu starosty

Hluk je pro ulici Tumaňanova na samostatné téma. Zde ale může zaujmout, že naše Jehnice zpracovávají a platí za hlukovou studii, která se týká úplně jiné městské části! Takovou studii by mělo platit město Brno, dotčená městská část a nebo přímo developer, který má zájem na výstavbě. V našem případě je ovšem developer zároveň místostarostou… Co k tomu více dodat…

Hluk se zdvojnásobením provozu a opravením silnice nesníží.
Z textu starosty

K dalšímu zkreslení dochází při červeně označeném tvrzení, kdy výstavba 45 RD (fakticky je v plánech zakresleno 51) povede k navýšení provozu o pouhých 90 vozidel, což je zvýšení o pouhých 0,72%. To by ovšem platilo pouze tehdy, kdyby po silnici opravdu projíždělo 25 000 aut. Jenže po silnici reálně projíždí aut 3 000 denně a reálně tak dojde k navýšení provozu o celých 6%!

Navýšení dopravy je 8x vyšší než je nám tvrzeno.

I tohle je navíc přílišné zjednodušení. Je zapotřebí vzít změny územního plánu komplexně jako celek. Navýšení provozu nebude pouze v důsledku změny Je-2. V minulém článku jsme si popsali předpokládaný nárůst počtu obyvatel s ohledem ke všem změnám. Vše pro přehlednost v tabulce.

název změny ÚPpočet nových obyvatelpočet vozidelnárůst provozu
Je-1 Plástky37217111,4 %
Je-2 při ulici Blanenská2171006,6 %
Je-3 západně od ulice Aloise Havla90 pracovníků302 %
Je-4 Kleštínek36816911 %
Ořešín Or-1, Or-2, Or-356926117,4 %
Předpokládané nárůsty dopravní intenzity oproti současným 1500 vozidlům

Skutečné navýšení provozu bude o polovinu, spíše však ještě vyšší. Pan starosta bohužel předvedl čarování s čísly.

Předpokládané navýšení dopravy je 65x vyšší než nám pan starosta popisuje.
Z textu starosty

Podobně absurdní je vyjádření o cyklistické dopravě. Tvrdit něco o rozvoji cyklistiky, když ve skutečnosti svými činy zabránil výstavbě nové cyklostezky, která mohla být dostavěna (dle původního návrhu města Brna) společně s nyní budovaným chodníkem mezi Mokrou Horou a Jehnicemi…

Když rozvoj cyklodopravy povede ke snížení provozu, co kdybychom s výstavbou v Jehnicích počkali než bude vybudována cyklostezka?

Bod 4) výstavba na Mokré Hoře

Z textu starosty

Bohužel i v dalším bodě jsme si mohli přečíst zavádějící tvrzení. Téměř 100% zastavěnost katastrálního území Mokré Hory je úplný nesmysl. V textové části odůvodnění nového územního plánu (pdf soubor) na straně 312 se uvádí u Mokré Hory podíl zastavěné plochy 8,15%, k tomu 25,11% ploch zahrad a 18,44% ostatních ploch. Jehnice mají vzhledem k jiné topologii katastru tyto plochy nižší.

Následuje červeně označené další zavádějící tvrzení o výstavbě RD na Mokré Hoře v záplavovém území. Toto tvrzení je nepravdivé, protože každý kdo se byl někdy podívat jak vypadá tok Ponávky v Mokré Hoře, tak si všiml, že v záplavovém území žádná výstavba neprobíhá!

Záplavové území na Mokré Hoře

Pouze v šedě označené oblasti uvnitř záplavového území mají vzniknout plochy pro sportoviště.

Ve zbytku jsou navrhovány plochy městské a krajinné zeleně. Z podstaty věci tam není žádná obytná výstavba možná. Na některých místech se nachází pouze oplocené pastviny pro koně.

Výstavba rodinných domů na ulici Brigádnická a Úhledná probíhá pouze sporadicky. Za posledních 16 let vzniklo na těchto ulicích pouze 12 nových rodinných domů, které navíc všechny vznikly v prázdných prolukách podél komunikací. To odpovídá udržitelnému organickému rozvoji. Výstavba tempem cca 1 dům za rok nepředstavuje žádný problém a v obdobném duchu k takové výstavbě dochází i v Jehnicích.

Zahušťování zastavitelných ploch je přirozený rozvoj města a je šetrnější a ekologicky udržitelnější než zastavování stále nových ploch polí a lesů.

Naprosto identická situace panuje v chatové oblasti Skrejš nebo U Vránova mlýna. Dochází tam ke stejnému rozvoji, jaký probíhá v chatových oblastech v Jehnicích. Opět se jedná o 1 nebo 2 malé domky ročně. To vše je jasně rozpoznatelné ze satelitních záběrů. Vytvořili jsme ukázku s vyznačenými novými domy na Mokré Hoře.

Mokrá Hora v průběhu času. Během 16 let pouze desítka nových domů v prolukách. Po rozkliknutí detailnější zobrazení

Závěrečný komentář

Tímto jsme chtěli uvést některé nepřesné nebo úplně zavádějící skutečnosti na pravou míru. Jehnické zastupitelstvo totiž rádo uvádí pouze některé informace, některé poupraví (aby vypadaly lépe než ve skutečnosti jsou) a některé raději nezveřejní vůbec.

Zdroje
Naše další články na téma výstavba

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply