Námitky k územnímu plánu

Vážení sousedé, tento rok město Brno výrazně zvýšilo svoji aktivitu ohledně projednávání změn územního plánu. Je tlačeno časem, kdy nový územní plán (ÚP) musí začít platit během dvou let. 

Do 24. 6. může každý podat námitky a připomínky. Město je následně do nového územního plánu může zapracovat. V roce 2021 pak zveřejní upravený územní plán, kdy bude možné ještě jednou podávat námitky. Doporučil bych všem, kterým se nelíbí výstavba ve svém okolí, nebo by chtěli něco ve svém okolí změnit, aby námitku podali. Obdobně mohou podat námitku i ti, kteří naopak na nějakém nestavebním pozemku chtějí stavět.

V krátkosti ke změnám:
Je-1 Plástky – plocha pro zástavbu cca 100 RD mezi ulicemi Blanenská a Plástky. Předpoklad je 372 nových obyvatel (počet obyvatel Jehnic v současnosti cca 1070). Příjezdové komunikace povedou z ulice Blanenská. Je požadováno zpracování územní studie (ÚS), kde bude detailněji popsáno řešení zastavění tohoto území. Bohužel se tady nejdříve schvaluje změna ÚP a teprve až po schválení této změny ÚS. Nikdo tedy neví, jak má výsledek přibližně vypadat.
Je-2  Při ulici Blanenská – se projednává samostatně. Námitky bylo možné podat do 4. 12. 2019
Tato změna předpokládá 217 nových obyvatel.
Je-3 Západně od ulice Aloise Havla – jedná se o nové plochy pro školství a rozšiřuje se plocha pro lehký průmysl (zřejmě rozšíření pily). Odůvodnění ÚP počítá s 92 novými pracovníky a navýšení dopravy o nákladní vozidla raději neuvádí.
Je-4 Kleštínek – areál bývalého pivovaru, část kde probíhá současná výstavba, se změní na plochy pro bydlení a část přiléhající k náměstí včetně tenisových kurtů se mění na plochy smíšené obytné. V této oblasti se předpokládá 368 nových obyvatel.
B-3 – jedná se o územní rezervu ploch bydlení umístěnou za MŠ Tumaňanova na hranici Jehnice-Mokrá Hora. Po vyčerpání stávajících návrhových ploch se zde mají prověřit potřeby nových ploch bydlení.

Tyto rozsáhlé změny se nedají popsat v tištěném periodiku. Pro zájemce jsem detailnější informace sepsal na stránkách klidnejehnice.cz, kde jsme také připravili návod, jak sepsat a podat námitky.

Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Autor: Kamil Krinčev

Předseda spolku Klidné Jehnice z.s. Zastupitel v MČ Brno-Jehnice (2018-2022). Věnuji se především IT a financím. Zajímám se též o zeleň, přírodu a moderní trendy v zacházení s krajinou a architekturou.

Leave a Reply